Bases

Organitza:
Ajuntament de l’Alcora

Dates a recordar:
Inscripcions: fins 28 de febrer de 2019
Exposició: 12 de juliol a 15 de setembre de 2019

1.

El Concurs Internacional de Ceràmica de l’Alcora – CICA – té com a objectiu el foment de la creativitat artística en ceràmica, oferint un espai de promoció als artistes plàstics d’arreu del món.

2.

Es podran presentar un màxim de dues obres realitzades de manera majoritària amb materials ceràmics cuits, que seran originals i inèdites. No s’admetran treballs de caràcter industrial o provinents d’altres concursos.

3.

Les obres no podran excedir de 2 m lineals en qualsevol de les seues dimensions.

4.

Rellena la fitxa d'inscripció. Termini de presentació d’inscripcions: fins el 28 de febrer de 2019. Les inscripcions es podran enviar des de la mateixa pàgina web o per correu electrònic (museu@alcora.org / cica@museualcora.com). S’hi adjuntarà la fitxa d’inscripció degudament complimentada, el currículum professional i 3 imatges de cada obra, sobre fons neutre, en format jpg (màxim 3,5 Mb cada imatge).

5.

Tota la documentació de les inscripcions restarà en propietat del Museu de Ceràmica de l’Alcora.

6.

D’entre les inscripcions rebudes, una Comissió Tècnica designada per l’Ajuntament de l’Alcora seleccionarà les obres finalistes a partir de les imatges i documentació remesa, atenent a criteris com ara la qualitat i originalitat de les obres presentades, o la seua aportació al conjunt de l’exposició d’obres finalistes. La seua decisió serà inapel·lable.

7.

El Jurat estarà format per entre 3 i 5 reconeguts experts del món de la ceràmica i de l’art. Estarà presidit per l’alcalde de l’Alcora i actuarà com a secretari el director del Museu de Ceràmica de l’Alcora, ambdós amb veu però sense vot.

8.

Els premis estaran sotmesos a la corresponent retenció fiscal. Excepte causa de força major, serà obligatòria la presència dels autors premiats en l’acte de lliurament dels premis (12 de juliol de 2019). Per fer efectiu el pagament, els ceramistes premiats residents en territori espanyols hauran de presentar certificació d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; els residents en altres països, aportaran certificat de residència fiscal en el corresponent país.

9.

Els premis que es concedeixen a l’emparament d’aquesta convocatòria ascendeixen a 16.600,00 euros. Dels quals, els premis 1r i 2n (11.000 euros) s’imputaran amb càrrec al Pressupost General del 2019. El pagament de la resta dels premis (3r i Premi del Públic) serà responsabilitat dels corresponents patrocinadors (General F.Michavila i Caixa Rural de l’Alcora respectivament). L’eficàcia de la present convocatòria estarà sotmesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el Pressupost General de l’Ajuntament de l’Alcora del 2019

10.

Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de l’Alcora, passant a formar part dels fons del Museu de Ceràmica de l’Alcora. Els ceramistes premiats no podran participar en la següent edició del CICA.

11.

S’establirà un termini per recollir les obres no premiades. Desprès d’aquest termini, si alguna obra no hagués estat retirada s’entendrà que l’autor renuncia a ella, passant a ser propietat de l’Ajuntament de l’Alcora a tots els efectes.

12.

És responsabilitat de l’autor el trasllat de les obres i el seu correcte embalatge, doncs aquest serà utilitzat per la Comissió per a la devolució de les obres per agència. Totes les despeses del trasllat de les obres abans i desprès de l’exposició correran a càrrec del concursant.

13.

Les normes i condicions d’aquest concurs s’entendran acceptades pel sol fet de participar-hi. Per a tot allò no especificat en aquestes Bases, o per a qualsevol dubte que pogués derivar-se de la seua interpretació, la Comissió Organitzadora es reserva l’expressa i exclusiva competència al respecte.

14.

La participació al CICA porta implícita la cessió dels drets de reproducció, en qualsevol suport o mitjà, de la imatge de les obres seleccionades per a usos relatius a la promoció, divulgació o publicitat del propi Concurs, del Museu de Ceràmica de l’Alcora o d’altres activitats organitzades o patrocinades per l’Ajuntament de l’Alcora.

15.

Les presents bases es publicaran al BOP de Castelló (https://bop.dipcas.es), a la pàgina web de l’Ajuntament de l’Alcora (www.lalcora.es), al portal de transparència i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es).

 

 

Premis

1r PREMI: 7.000 €.

Patrocinat per l’Il·lm. Ajuntament de l’Alcora.

2n PREMI: 4.000 €.

Patrocinat per l’Excma. Diputació Provincial de Castelló.

3r PREMI: 2.800 €.

Patrocinat pel General de l’Aire D.Federico Michavila.

PREMI ESPECIAL DEL PÚBLIC: 2.800 €.

Patrocinat per la Caixa Rural Sant Josep de l’Alcora, atorgat per votació popular desprès de la cloenda de l’exposició. No acumulable a la resta de premis.

VEURE INSCRIPCIONS

DESCARREGAR BASES